Spółka cywilna jest umową zawieraną między co najmniej dwiema (lub więcej) osobami. Wbrew nazwie „spółka cywilna” nie ma osobowości prawnej i nie można jej mylić ze spółkami prawa handlowego, które to wpisywane są do Krajowego Rejestru Sądowego i stanowią odrębny podmiot prawa. Spółka cywilna to umowa, w której to wspólnicy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Rzeczą bardzo ważną jest, że wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają solidarnie. Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że wspólnicy w zawieranej między sobą umowie nie mogą skutecznie zawrzeć zapisu, iż osoba A odpowiada za zobowiązania spółki w np. 80%, a osoba B jedynie w pozostałych 20%. W przypadku powstania zaległości względem osób trzecich obydwaj wspólnicy odpowiadają solidarnie, co oznacza, że wierzyciel może dochodzić należności tylko od osoby A, tylko od osoby B lub od wspólnika A i B łącznie. Wspólnicy w spółce cywilnej odpowiadają całym swoim majątkiem. Jeśli więc dług wynosi 100, a wartość majątku spółki wynosi 40, to pozostałą należność tj. 60, wierzyciel będzie dochodził według własnego uznania od jednego ze wspólników lub obu łącznie. Nadto wierzyciel może od razu skierować egzekucję do majątku osobistego wspólników, nie ma obowiązku najpierw kierować egzekucji do majątku spółki.
Innymi słowy warto pamiętać, że za długi odpowiadają wszyscy i podział udziałów oraz określenie, w jakim procencie dany wspólnik uczestniczy w zyskach i stratach nie ma wpływu na zobowiązania, jakie powstaną względem osób trzecich. Dotyczy to zarówno zobowiązań cywilnych jak i publicznoprawnych (np. nie regulowanie należnych składem na ZUS). Sytuacji nie zmienia również w żadnym powyższym aspekcie fakt, iż wspólnikami mogą być małżonkowie, którzy wcześniej podpisali intercyzę.
Temat intercyzy jest już jednak osobnym rozdziałem i w razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z kancelarią kancelaria@adwokat-krakowiak.pl