Rozwód, sytuacja zwykle nieplanowana, czasem jednak stanowiąca jedyne wyjście i możliwość rozpoczęcia życia „na nowo”. Pojawia się problem, czy zdecydować się na rozwód bez winy za porozumieniem stron, dzięki czemu orzeczenie będzie wydane szybko i w najmniej bolesny dla stron sposób, czy może decydować się na rozwód z orzeczeniem winy. W takiej jednak sytuacji należy liczyć się z dłuższym procesem oraz koniecznością wykazania swoich twierdzeń, a które to wykazują winę współmałżonka. Rozwód z orzeczeniem winy, oprócz często satysfakcji wewnętrznej, ma pewien skutek prawny. Mianowicie ustawodawca reguluje, w jakich sytuacjach może powstać obowiązek alimentacyjny między małżonkami. Ustawodawca rozróżnia dwie sytuacje:

a) Pierwsza, gdy Sąd orzeka rozwód uznając jednego tylko małżonka za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,

– w takiej sytuacji małżonek niewinny może domagać się od małżonka winnego alimentów, jeśli wykaże, iż na skutek rozwodu jego sytuacja materialna ulegnie istotnemu pogorszeniu.

b) Druga, gdy Sąd orzeka rozwód uznając, iż oboje małżonkowie są winni rozkładu pożycia lub też uznając, iż żaden z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia (tzw. rozwód bez orzekania o winie)

– wtedy małżonek, który znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka dostarczenia środków utrzymania.

Należy pamiętać, iż wszelkie twierdzenia należy poprzeć odpowiednimi dowodami oraz, że nie ma uniwersalnej zasady, jakiej kwoty alimentów można się domagać. Jest to zawsze badane indywidualnie przez Sąd na podstawie przedłożonych dowodów przez strony z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej. Na koniec Sąd, który bada czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia nie stopniuje winy i nie określa, że jeden z małżonków jest bardziej winny niż drugi. Uzyskanie alimentów jest prostsze w przypadku uznania za winnego rozkładu pożycia wyłącznie jednego małżonka, bowiem łatwiej wykazać pogorszenie sytuacji materialnej niż niedostatek (rozumiany, jako niemożność zaspokojenia w pełni swoich usprawiedliwionych potrzeb, brak środków utrzymania).

Sprawy rozwodowe to jednak osobny problem, w którym w krótkim okresie czasu zbierają się wszystkie blaski i cienie niejednokrotnie wielu wspólnie spędzonych lat. W przypadku takiej potrzeby zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią kancelaria@adwokat-krakowiak.pl